Обща информация

СПА хо­тел Бан­кя Па­лас,

Почивка в ,

Цени и пакети за хотела →

За избрания от Вас хотел в момента няма актуални ценови предложения.
Може да прегледате актуалните ни предложения за Почивки в България, Хотели в България, Хотели в Банкя или актуалните ни промоции.

Местоположението на комплекса, климатът в района, минералната вода, тишината и спокойствието са предпоставка за отдих и релаксация - чудесни условия за организиране на зелени училища.

Местоположение на СПА хо­тел Бан­кя Па­лас:

СПА хо­тел „Бан­кя Па­лас” е раз­по­ло­жен в по­ли­те на Лю­лин пла­ни­на с чу­де­сен из­г­лед към Ви­то­ша.

Настаняване в СПА хо­тел Бан­кя Па­лас:

Хо­те­лът пред­ла­га на сво­и­те гос­ти: 39 двой­ни стаи; 19 еди­нич­ни стаи; 2 стаи за ин­ва­ли­ди; 13 апар­та­мен­та; Пре­зи­ден­т­с­ки апар­та­мент. Ста­и­те са с кли­ма­тик, те­ле­ви­зор, ми­ни­бар, ди­рек­тен те­ле­фон и ин­тер­нет дос­тъп.

Хранене и развлечения:

Ресторантски комплекс:

РесторантИзис­кан рес­то­рант със 120 мес­та, с под­бран асор­ти­мент от яс­тия от бъл­гар­с­ка­та и ев­ро­пейс­ка­та кух­ня.

VIP салонДискретен VIP салон с 30 места.

Лоби барПрос­тор­ни­ят Ло­би бар пред­ла­га ек­зо­тич­ни кок­тей­ли и чу­дес­на ат­мос­фе­ра. Зим­на­та гра­ди­на доп­ри­на­ся за ком­фор­та на гос­ти­те.

Градинско барбекюГрадинско барбекю с 60 места, скара, пещ, чеверме.

Бар басейнПросторен, екзотичен, с богато меню от разнообразни коктейли.

Развлечения и свободно време:

За доб­ро­то нас­т­ро­е­ние на сво­и­те гос­ти СПА хо­тел „Бан­кя Па­лас” раз­по­ла­га с 4-пис­тов бо­у­линг на фирма AMF.
Голям открит басейн, детски басейн и джакузи.
На разположение на гостите на хотела е базата на Националния хиподрум "Банкя", която се намира в непосредствена близост до комплекса.
На разположение на гостите на хотела са тенис кортове, които се намират в непосредствена близост до комплекса.
Обо­руд­ва­на с фит­нес уре­ди TechnoGym, с чу­де­сен па­но­ра­мен из­глед.
Гостите на хотела могат да се възползват от Еко пътеките в гр. Банкя:

Маршрут „Пътека на здравето”;
Маршрут „Бобош”;
Маршрут „Дивотински манастир Света Троица”;
Маршрут „Есперанто”.

Спа и отмора в СПА хо­тел Бан­кя Па­лас:

Спа център

Водни процедури

Пер­ле­ни­те ва­нивъз­с­та­но­вя­ват жиз­не­ни­те си­ли, ре­лак­си­рат и да­ря­ват ис­тин­с­ки мо­мен­ти на нас­ла­да.
Пер­ле­на ва­на – 20 мин.
Пер­ле­на ва­на със со­ли – 20 мин.
Пер­ле­на ва­на с мля­ко – 20 мин.
Пер­ле­на ва­на де­ток­си­ки­ра­ща – 20 мин.
Пер­ле­на ва­на то­ни­зи­ра­ща – 20 мин.
Пер­ле­на ва­на ре­лак­си­ра­ща – 20 мин.
Пер­ле­на ва­на с ек­с­т­рак­ти от гроз­де – 20 мин.
Тан­ген­тор – под­во­ден стру­ен ма­саж – 30 мин.

Душ „Ви­ши” – вод­ни струи с ви­со­ко на­ля­га­не оси­гу­ря­ват сто­ти­ци ми­ни­ма­са­жи по ця­ло­то тя­ло. Ос­нов­на­та цел е сти­му­ли­ра­не­то и ук­реп­ва­не­то на тъ­ка­ни­те, въз­с­та­но­вя­ва­не­то на ес­тес­т­ве­на­та енер­гия, на­ма­ля­ва­не на умо­ра­та и пре­мах­ва­не нап­ре­же­ни­е­то в мус­ку­ли­те. Во­да­та по ес­тес­т­вен път пра­ви ко­жа­та по-све­жа, неж­но я по­чис­т­ва и ов­лаж­ня­ва – 15 мин.

Стая за ре­лакс – от­пус­ка­не в при­ят­на об­с­та­нов­ка меж­ду от­дел­ни­те са­у­но­ви цик­ли.

Пар­на ба­ня – пред­наз­на­че­на за ре­лак­си­ра­на от­мо­ра, тя се по­на­ся по-ле­ко от сър­це­то, тъй ка­то тем­пе­ра­ту­ра­та в нея не над­ви­ша­ва 45 гра­ду­са.

Виб­ро­са­у­на „Magic Egg” – под­хо­дя­ща е за хо­ра, ко­и­то не мо­гат да по­не­сат са­у­на­та или пар­на­та ба­ня, а же­ла­ят да пос­тиг­нат тех­ния ефект. Пред­с­т­ва­ля­ва су­ха са­у­на с виб­ри­ращ плот. Тя­ло­то се раз­по­ла­га в СПА кап­су­ла, а гла­ва­та е из­вън нея. По вре­ме на про­це­ду­ра­та въз­душ­ни струи ох­лаж­дат ли­це­то. Виб­ро­сауна­та е обо­руд­ва­на със сте­ре­озвук за му­зи­ко­те­ра­пия, ди­фуз­на аро­ма­то­те­ра­пия, хро­мо­те­ра­пия и ин­ф­ра­чер­ве­ни лъ­чи за из­га­ря­не на маз­ни­ни­те.

Кла­си­чес­ка фин­лан­д­с­ка са­у­на – пре­чис­т­ва ор­га­низ­ма от ток­си­ни. По­доб­ря­ва сър­деч­ни­те фун­к­ции и кръ­во­об­ра­ще­ни­е­то.

Масаж с шоколад

Най-чув­с­т­ве­ни­ят и гле­зещ ма­саж. Той ре­ви­та­ли­зи­ра, ов­лаж­ня­ва и под­х­ран­ва ко­жа­та. Те­ра­пи­я­та с шо­ко­лад има оме­ко­тя­ващ, под­х­ран­ващ, ов­лаж­ня­ващ, пред­паз­ващ и под­м­ла­дя­ващ ефект вър­ху ко­жа­та – 75 мин.

Масаж с мед

Oри­ги­нал­на ле­чеб­на ме­то­ди­ка, въз­дейс­т­ва на ор­га­низ­ма ди­рек­т­но през ко­жа­та, ка­то из­в­ли­ча не­нуж­ни­те ток­сич­ни ве­щес­т­ва и въз­с­та­но­вя­ва ес­тес­т­ве­на­та спо­соб­ност на ор­га­низ­ма да се са­моп­ро­чис­т­ва от от­ро­ви­те – 75 мин.

Винотерапия

Ком­би­ни­ра ле­чеб­ни­те и под­м­ла­дя­ва­щите свойс­т­ва на гроз­де­то, ви­но­то, ме­да и ете­рич­ни­те мас­ла от гроз­до­ви се­ме­на.
Стя­га­ща, сти­му­ли­ра­ща, ан­ти­ок­си­дан­т­на про­це­ду­ра – 75 мин.

Масаж с топли вулканични камъни

Hot Stone Massage – да­ря­ващ хар­мо­ния на тя­ло­то и ду­ха. За­топ­ле­ни­те ка­мъ­ни от ла­ва пре­да­ват сво­я­та при­род­на енер­гия, а ма­са­жът на ця­ло­то тя­ло по­доб­ря­ва кръ­во­об­ра­ще­ни­е­то, лим­ф­ния ток и зна­чи­тел­но по­доб­ря­ва при­то­ка на кис­ло­род към клет­ки­те – 90 мин.

Аро­ма­ма­саж – по­доб­ря­ва енер­гий­ния ба­ланс, ко­жа­та въз­с­та­но­вя­ва сво­я­та елас­тич­ност и жиз­не­ност. Про­це­ду­ра­та с на­ту­рал­но чис­ти и кон­цен­т­ри­ра­ни мас­ла е под­хо­дя­ща за все­ки тип ко­жа – 50 мин.

Ма­саж­на яка – те­ра­пия за нор­ма­ли­зи­ра­не на кръв­но­то на­ля­га­не, пре­мах­ва­не на стре­са и раз­пус­ка­не – 15 мин.

Анализатор "Танита"

СПА център разполага с анализатор „Танита” за тестуване на: телесни мазнини, мускулна маса, съдържание на вода в организма, костна маса, обмяна на веществата и определя метаболитната възраст.

Антицелулитни Терапии

Та­ла­со­те­ра­пия „Кле­ра­дерм” – 90 мин.
Ан­ти­це­лу­лит­на те­ра­пия „Janisse” – 60 мин.
Ан­ти­це­лу­ли­тен ма­саж – 30 мин.
Пре­сор – 35 мин.
Елек­т­ро­ли­по­ли­за и пре­сор – 75 мин.
Елек­т­ро­ли­по­ли­за и УЗ с ка­фе­и­нов гел – 40 мин.
Та­ла­со­вà­на – 20 мин.
Пи­линг ма­саж със со­ли от Мър­т­во мо­ре – 75 мин.

Минерална вода от собствен извор

Тя е с постоянен дебит и температура - 25 градуса,

слабоминерализирана, от ХИПОтермален тип.
Водата има приятен и мек вкус, без мириз и без вредни примеси.

Химическият състав на водата в СПА центъра и басейна се характеризира като хидрокарбонатно-сулфатно-натриева, с алкално рН - 9,6.
Съдържа силиций и флуор и редица микроелементи, които повишават лечебните й качества.

Бизнес удобства в СПА хо­тел Бан­кя Па­лас:

Ком­п­лек­сът е из­к­лю­чи­тел­но под­хо­дящ за се­ми­на­ри, обу­че­ния и де­ло­ви сре­щи със сво­и­те че­ти­ри мно­го­фун­к­ци­о­нал­ни кон­фе­рен­т­ни зали:
За­ла „Лю­лин”
За­ла „Бан­кя”
За­ла „Со­фия”
За­ла „Ви­то­ша”

Вижте тук цените за хотела →

Цени и пакети

Цени за хотелско настаняване:

Други гарантирани групи